bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.02.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: ZMIANA

Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja obsługi podmiotowej strony BIP


DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH UDOSTĘPNIONYCH W BIP

Informacje publiczne zawarte w naszym Biuletynie udostępniamy wszystkim zainteresowanym (odwiedzającym) przez 24h/dobę bez przerwy. W przypadku krytycznej awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający są informowani o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.
Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w naszym BIP jest rówież możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego.

ELEMENTY NASZEJ STRONY BIP

Widoczna na ekranie podmiotowa strona naszego Biuletynu Informacji Publicznej (w skrócie BIP), składa się z 3 części:

nagłówka,
menu przedmiotowego,
pola publikacji treści.

Wygląd i zawartość nagłówka oraz menu przedmiotowego są identyczne na wszystkich podstronach Biuletynu. Natomiast zawartość pola publikacji treści ulega zmianie w zależności od wyboru danego działu z nagłówka lub menu przedmiotowego i wyświetlanej dzięki temu treści.

ZAWARTOŚĆ NAGŁÓWKA

W górnych rogach nagłówka zamieszczone są elementy graficzne:

logo Biuletynu (znak graficzny) - które po naciśnięciu przeniesie nas na stronę główną BIP, prowadzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
herb lub logo podmiotu.

W skład nagłówka wchodzą również zamieszczone działy informacyjne.
W lewym polu nagłówka są to kolejno:

mapa biuletynu - przedstawia całą zawartość menu tematycznego ukazanego w formie struktury drzewiastej. Mapa pozwala na zorientowanie się co do położenia danego działu menu względem pozostałych działów, oraz umożliwia bezpośrednie przejście do jego zawartości poprzez kliknięcie myszką w jego nazwę,

instrukcja obsługi - zawiera czytaną przez Ciebie instrukcję korzystania z naszej podmiotowej strony Biuletynu,

rejestr zmian treści - lista informacji publicznych, których treść udostępniona w BIP uległa zmianom. Dane o modyfikacji poszczególnych informacji są ułożone chronologicznie: od najnowszych u góry, po starsze poniżej. Rejestr zmian można przeglądać po 5 pozycji na jednej stronie ekranowej. Każda pozycja na liście posiada: tytuł informacji, której zmiana dotyczy, czas wprowadzenia zmiany, oznaczenie tożsamości osoby, która wprowadziła zmianę. Dodatkowo można zapoznać się z pełną treścią zmodyfikowanej informacji poprzez klikniecie w słowo informacja>>

statystyka oglądalności - w sposób graficzny oraz liczbowy ukazuje ilość odwiedzin strony głównej naszego BIP w danym przedziale czasowym, np.: w tym tygodniu.

W środkowym polu nagłówka umieszczona jest w czerwonym kolorze czcionki, nazwa podmiotu, który prowadzi tą stronę BIP, czyli w naszym przypadku jest to BIP - Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Poniżej tej nazwy zamieszczony jest zlinkowany adres do naszej strony internetowej: www.wpr.pl.

W prawym polu nagłówka zamieszczono działy informacyjne:

podstawa prawna - informacje o podstawie prawnej prowadzenia i funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej,

redakcja biuletynu - dane teleadresowe do zespołu redagującego podmiotową stronę naszego Biuletynu. Wybór opcji kontakt spowoduje wyświetlenie formularza kontaktowego, poprzez który możemy wysłać wiadomość do konkretnego redaktora BIP ujętego na liście. Wysyłka odbywa się poprzez klikniecie przycisku "wyślij" i nie wymaga posiadania programu pocztowego.

moduł wyszukujący - pozwala na sprawne wyszukanie danej grupy informacji w zawartości całego Biuletynu. Wystarczy wpisać w okno wyszukiwarki dany wyraz lub frazę, po jakiej chcemy dokonać wyszukiwania, a następnie wcisnąć klawisz Enter lub przycisk [>>]. Wynik wyszukiwania otrzymamy w postaci wylistowanych skrótów informacji, w których wyszukiwany wyraz lub fraza wystąpiła. Liczba znalezionych informacji podana będzie w nawiasie na samej górze listy. Na każdej stronie ekranowej można wyświetlić po 5 pozycji z listy. Efektywność wyszukiwania uzależniona jest od sprecyzowania kryterium, po jakim to wyszukiwanie będzie się odbywało, np.: zbyt popularne lub ogólne słowo może spowodować wyszukanie dużej ilości informacji, którymi nie koniecznie będziemy zainteresowani. W przypadku negatywnego rezultatu wyszukiwania, czyli braku znalezienia informacji publicznych, które zawierały kryterium wyszukiwania, prosimy o podjęcie ponownej próby na podstawie nowego kryterium.


MENU PRZEDMIOTOWE

Lewą stronę Biuletynu zajmuje kolumna stanowiąca menu przedmiotowe, czyli wykaz kategorii tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępniane w BIP. Nazwa każdej kategorii zapisana jest dużymi literami na ciemnym tle danego pola kolumny menu. Przykładowe nazwy kategorii to: władze i struktura, prawo lokalne. Poniżej każdej nazwy kategorii znajdują się w jasnych polach, nazwy działów wchodzących w skład tej kategorii tematycznej. Wybór danego działu poprzez klikniecie myszką w jego nazwę, spowoduje wyświetlenie zawartości tego działu w polu publikacji treści. W przypadku bardziej obszernych działów, informacje mogą być dodatkowo pogrupowane w poddziałach, których nazwy wyświetlają się w górnej belce pola publikacji treści.

POLE PUBLIKACJI TREŚCI

Środkowa i zarazem największa część strony Biuletynu. Pole to służy do wyświetlania treści zawartej w poszczególnych działach i poddziałach BIP. Omawiane pole dzieli od nagłówka czerwona ścieżka dostępu do aktualnie przeglądanej informacji (treści), oraz belka z nazwami poddziałów.

ELEMENTY KAŻDEJ INFORMACJI PUBLICZNEJ

Każda informacja publiczna, jaka została opublikowana w naszym BIP, poza swą treścią w postaci tekstu, załączników, linków, zdjęć, tabel, itp., posiada na swym końcu stopkę informacyjną określającą:

tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
tożsamość osoby (redaktora), która wprowadziła informację do BIP,
oznaczenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia w BIP,
dane o ostatnio przeprowadzonej zmianie jej treści: data zmiany, streszczenie na czym zmiana polegała, tożsamość osoby dokonującej zmiany,
rejestr wszystkich zmian jakim informacja była poddawana od momentu jej udostępnienia w BIP,
ikona drukarki oznaczająca możliwość wydrukowania treści tej informacji publicznej, bez nagłówka i menu tematycznego BIP. Wygląd przygotowanej do druku informacji jest widoczny w osobnym oknie przeglądarki, które uruchamia się po kliknięciu w ikonę drukarki.

Treść każdej informacji publicznej wyświetla się w polu publikacji treści naszego Biuletynu.

PORUSZANIE SIĘ PO STRONIE BIP

W celu sprawnego poruszania się po naszej stronie BIP, najlepiej wykorzystywać komputerową mysz. Aby zapoznać się z treścią danego interesującego nas działu, należy wskazać kursorem jego nazwę (nastąpi zmiana koloru czcionki na czerwony oraz pokaże się tzw. łapka kursora) w menu przedmiotowym lub na mapie biuletynu, a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy. Zawartość działu lub pierwszego z poddziałów (jeśli występują) wyświetli się w polu publikacji treści. Jeśli w danym miejscu zamieszczono większą ilość informacji publicznych to zobaczymy ich listę w postaci tytułów i skrótów treści, z możliwością zapoznania się z pełną treścią każdej z informacji po wciśnięciu opcji więcej>>
Aby przejść ponownie do listy informacji publicznych w danym poddziale lub dziale należy wybrać przycisk wstecz w oknie przeglądarki internetowej lub wybrać interesujący nas poziom menu w ścieżce dostępu do informacji.

Informacja publiczna może posiadać w swej treści linki, czyli tzw. hiperłącza pozwalające na szybkie przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi podstronami Biuletynu lub odsyłające na inne strony www. Obecność linku w danej informacji możemy rozpoznać dzięki pojawieniu się tzw. łapki po wskazaniu kursorem jego treści. Dodatkowo treść linku często posiada odmienny kolor czcionki (np.: niebieski z podkreśleniem treści), od czcionki zwykłego tekstu. Po kliknięciu w link, zostajemy automatycznie przeniesieni na inną podstronę naszego Biuletynu (link wewnętrzny) lub do innego serwisu www (link zewnętrzny).

WYSZUKIWANIE INFORMACJI W INNYCH BIULETYNACH

Zamieszczony w lewym polu nagłówka moduł wyszukujący - pozwala na sprawne wyszukanie danej grupy informacji nie tylko w zawartości naszego Biuletynu, ale również w innych podmiotowych stronach BIP, które zostały utworzone w oparciu o System BIPLO. Aktualnie system ten znalazł zastosowanie w ponad 70 podmiotach, głównie z terenu woj. kujawsko-pomorskiego. Dzięki temu istnieje możliwość równoczesnego przeszukiwania wszystkich tych Biuletynów (bez znajomości ich adresów internetowych). Aby skorzystać z opcji tego zaawansowanego wyszukiwania postępujemy następująco:

wpisujemy w pole wyszukiwarki dany wyraz lub frazę stanowiącą kryterium wyszukiwania,

nad rezultatami z wyszukiwania naszego BIP, znajdziemy hasło "szukaj w całym systemie BIPLO", w które należy kliknąć,

otrzymamy listę z nazwami podmiotów i liczbą informacji publicznych znalezionych w ich Biuletynach, które zawierają wyszukiwany wyraz lub frazę. Klikniecie w nazwę danego podmiotu spowoduje automatyczne nasze przeniesienie się do strony BIP tego podmiotu, na postroję z wynikami przeszukiwania tylko tego biuletynu.


ZAŁĄCZNIKI W BIP

Część informacji publicznych udostępnionych w naszym Biuletynie posiada format załącznika w postaci pliku: .doc, .xls, .pdf, .jpg i inne. Nazwa załącznika zmienia kolor czcionki na czerwony po jej wskazaniu kursorem myszy. Na końcu nazwy załącznika znajduje się podana w nawiasie wielkość pliku. W celu otwarcia danego pliku lub zapisania go na dysku swojego komputera, należy kliknąć w podświetloną nazwę pliku i wybrać jedną z opcji okna dialogowego, jakie się pojawi na ekranie.

INFORMACJE NIEJAWNE W BIP

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podajemy zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazujemy organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności.Opublikował: Paulina Ćwiląg
Publikacja dnia: 17.02.2016
Podpisał: Zbigniew Kiryk
Dokument z dnia: 30.12.2013
Dokument oglądany razy: 2 127